Gedicht vum P. Stoffel iwwer d’Uespelter Schlass, geschriwwen 1938

Schlass Uespelt

 

Wéi eng Kluck vun hiren Henkelen
Ëmmerfort ëmleeërt ass,
Läit ëmgi vun Häff an Haiser
Hei dat aalt Uespelter Schlass.

Viru siwenhonnert Joer
Gouf dat Schlass elei erbaut.
An nach ëmmer steet et trotzeg
No där laanger Zäit nach haut.

An déi adeleg Geschlechter,
Déi deemools an Herrlechkeet
Sech ofgeléist a senge Mauere
Si laang schonns an der Éiwegkeet.

“De Martiny” heescht dee leschten,
Vun der laanger Adelsrei
Déi als Hären hunn zu Uespelt
An dem Schlass gelieft elei.

An dorop hu sech ofgeléist
Aner Hären an dem Schlass
Dat sech ënner hiren Hänn dann
Huet verännert wéi et ass

An sou koum “d‟Diderrich” Famill
Bis no hinne koum de “Raus”,
A mat deem ass fir einstweilen
Elo emol d‟Rei jo aus.

Looscht mer lo dat Schlass bewonn‟ren,
Dat nach haut sou stolz do steet!
Rengs emseemt vu Beem a Gestraich
An dem schéinste Fréijorskleed.

Mächteg Käschtebeem déi schützen
Et no Nord géint Keelt a Wand.
An eng Bächelchen am Weste
Leeft äerdech u sengem Rand

Vun zwee mäch‟gen Tierm flanquéiert
Steet en do de stolze Bau
Kuckt kéng iwwer Feld a Bëscher,
Wéi en ale Krichsmann, rau.

Iwwer d‟Dier wor agemeesselt
D‟Wope vum grousse Geschlecht
Dat vir siwenhonnert Joer
Do gelieft huet schlecht a recht.

An dem ronne Rittersall
Mat mächteg decke Mauere
Wunnen haut keng Ritter méi,
Ower dichteg, fläisseg Baueren.

An deem groussen neie Bau
Soutz de Schlassert a säi Kätt,
Mat dem Nickla, mat dem Jemp,
Mat dem Fils a mat dem Mätt.

All si si scho laang begruewen
Hu gelooss fir aner d‟Plaz,
Well de Mënsch kaum nach gebueren
Ass och e Vugel scho fir d‟Kaz.

Sonndes mueres vir der Houmass
Ass am Schlasshaff grousse Rot;
Bis fir d‟Lescht gelaut hunn d‟Klacke
Gëtt diskutéiert a gefrot.

Aaler ginn a Jonker kommen
D‟Duerf gëtt aal an och „rem nei;
An aal Haiser musste falen,
Dach d‟aalt Schlass ass ëmmer hei.

Laang wa mir schonns si begruewe
Wart et ëmmer stolz do stôn
Fir de kommende Geschlechter
Vu Vergaangenem ze sôn.

 

Esch-Alzette Fréijoer 1938
P. Stoffel
An d‟Neilëtzebuergesch iwwerdroe
vum Tessy Glodt-Raus